Kompleti prve pomoći za firme

Postavi opadajuće sortiranje

Nakon 7. januara 2019. godine, sva pravna lica su obavezna da se usklade sa novim regulativama vezanim za bezbednost na radu. Prema tim regulativama, poslodavac je dužan da obezbedi pružanje prve pomoći, osposobi odgovarajući broj zaposlenih za pružanje prve pomoći i obezbedi sredstva i opremu za pružanje prve pomoći, uzimajući u obzir procenjene rizike, tehnološki proces, organizaciju, prirodu i obim procesa rada, broj zaposlenih koji učestvuju u procesu rada, broj radnih smena, broj lokacijski odvojenih jedinica, učestalost povreda na radu i udaljenost do najbliže medicinske pomoći.

Ova oblast je zakonski uređena, a kompletan pravilnik pod nazivom "PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJA PRVE POMOĆI, VRSTI SREDSTAVA I OPREME KOJI MORAJU BITI OBEZBEĐENI NA RADNOM MESTU, NAČINU I ROKOVIMA OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIH ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI" precizira sve obaveze poslodavca u vezi sa pružanjem prve pomoći.

Takođe, oblast kompleta prve pomoći pravnih lica i građana uređena je i uredbom pod nazivom "UREDBA O OBAVEZNIM SREDSTVIMA I OPREMI ZA LIČNU, UZAJAMNU I KOLEKTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA".

Da bi se osiguralo pružanje prve pomoći u slučaju povreda na radu ili drugih nepredviđenih situacija, poslodavac je dužan da osposobi rukovodioce i najmanje 2% od ukupnog broja izvršilaca u jednoj radnoj smeni ili lokacijski odvojenoj jedinici, za osnovno ili napredno osposobljavanje za pružanje prve pomoći, u zavisnosti od procenjenih rizika.

Takođe, poslodavac je dužan da obezbedi da za svaku radnu smenu i lokacijski odvojenu jedinicu bude prisutan najmanje jedan zaposleni koji ima završeno osnovno osposobljavanje za pružanje prve pomoći. U slučaju rada na radnom mestu sa povećanim rizikom, poslodavac je dužan da obezbedi da bude prisutan najmanje jedan zaposleni sa završenim naprednim osposobljavanjem za pružanje prve pomoći.

Copyright© 2012-2023, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana Powered by: Hedron Shopper Theme