Poslovna Politika

Opšti uslovi poslovanja

Posetom ili kupovinom putem e-commerce portala Shopper.rs i Shopperalati.rs prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima koja primenjujemo.

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi, tekstovi, fotografije, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo DTH Company Doo ili njegovih dobavljača i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti DTH Company Doo.

Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima. Shopper.rs i Shopperalati.rs zadržavaju pravo promene podataka svih prikazanih podataka u svako vreme na bilo koj strani bez predhodne najave.

U slučaju kupovine na daljinu prodavac je dužan da izda račun u skladu sa važećim zakonom. 

Maloletnici mogu koristiti Shopper.rs i Shopperalati.rs uz nadzor roditelja ili staratelja. Shopper.rs i Shopperalati.rs imaju pravo da ne objave komentare koji su zlonamerni, sadrže nepristojne izjave, šire mržnju i na bilo koji način ugrožavaju prava drugih. Takvi komentari će biti uklonjeni bez prethodnog obaveštenja. Shopper.rs i Shopperalati.rs nastoje da sve proizvode opišu što je tačnije moguće.

Shopper.rs i Shopperalati.rs ne garantuju da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Molimo sve korisnike da nas obavestete o uočenim greškama 

Iskazana težina proizvoda se odnosi na predpostavljenu obračunsku težinu paketa po koj se vrši fakturisanje i naplata troškova isporuke. Stvarna neto težina proizvoda može odstupati od iskazane težine pošiljke po kojoj se tarifiraju troškovi isporuke

Ukoliko proizvod koji ste poručili odstupa od podataka koji su navedeni na portalima možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili. Ukoliko vam proizvod iz bilo kog razloga ne odgovara možete vratiti proizvod u rokovima i proceduri koja je predviđena Zakonom

Odrednica proverite dostupnost pokauje da je proizvod aktuelan za distribuciju na tržištu za tekuću poslovnu godinu i predstavlja mogućnost za brzu proveru dostupnosti za isporuku 

Shopper.rs i Shopperalati.rs ne garantuju da su proizvodi prikazani na sajtu dostupni za isporuku

Sve cene proizvoda navedene na sajtu su sa uračunatim PDV-om. Zadržavamo pravo promene cena, nivelacije i korekcije u svakom trenutku bez predhodne najave. Zadržavamo pravo otkazivanja porudzbine

Netačni podaci koje kupac upisuje prilikom porudzbine kaš što su adresa, kontakt telefon, e mail adresa su osnov da porudzbina ne bude prihvaćena.

U slučaju da kupac izvrši porudzbinu a zatim odbije prijem pošiljke koja je bveć otpremljena zadržavamo pravo da od kupca zahtevama naplatu troškova isporuke

ISKAZANI POPUSTI VAŽE DO ISTEKA ZALIHA

Kupovina na odloženo

Zadržavamo pravo promene cene bez predhodne najave, iskazane cene su informativnog karaktera

Zadržavamo pravo odlučivanja o svakom pojedinačnom zahtevu koji se odnosi na opciju kupovina na rate

Zadržavamo pravo i uvećanja redovnih cena u slučaju kupovine sa odloženim plaćanjem odlučujući po svakom pojedinačnom zahtevu

Posetom ili kupovinom putem e-commerce portala Shopper.rs i Shopperalati.rs prihvatate Uslove korišćenja

Shopper portali imaju tendenciju rada od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema ili tokom redovnog održavanja sajt može biti kraći vremenski period nedostupan. Shopper.rs i Shopperalati.rs zadržavaju pravo da mogu promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici u svakom trenutku i bez predhodne najave. 

Politika privatnosti Shopper.rs i Shopperalati.rs se obavezuju se da će čuvati privatnost svih korisnika. Prikupljanje podataka obavlja se jedino u funkciji poslovanja i informisanja korisnika. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju poštujući načelo zaštite privatnosti.

3-D Secure predstavlja bezbednosni standard za plaćanje preko interneta. Uz 3-D Secure, korisnici kartica se moraju identifikovati kao ovlašćeni korisnici kartice. Obaveza identifikacije pre plaćanja čini e-commerce značajno bezbednijim. Na našoj internet internet prodavnici možete videti logo „Verified by Visa“, „MasterCard SecureCode“ ili “American Express SafeKey” što znači da je naša internet prodavnica primenila 3-D Secure zaštitu i da je plaćanje na njoj svakako bezbednije. Dodatna zaštita se primenjuje i plaćanjem preko enkriptovanog SLL protokola za prenost podataka preko interneta.

ODUSTANAK OD KUPOVINE

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora i povraćaj robe u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača

Molimo Vas da pre bilo kakvog korišćenja proizvoda pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i uslove garancije. Proizvode pažljivo koristite u skladu sa uslovima bezbednosti, koji su opisani u uputstvu. Ukoliko proizvod nije namenjen deci, strogo vodite računa da ne bude nadohvat dece da bi se izbegle povrede.

SAOBRAZNOST I GARANCIJA - POSTUPAK PRILIKOM KVARA PROIZVODA

Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe

Reklamacija se podnosti Trgovcu

Postupak reklamacije se sprovodi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ( Sl. Glasnik RS br. 62/2014 ) Pravilnik o reklamacijama Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014, 6/2016 i 44/2018) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013, 52/2019)

Direktor preduzeća DTH Company Doo dana 28.09.2014 godine donosi sledeći pravilnik:

PRAVILNIK O ZAŠTITI POTROŠAČA I NAČINU I POSTUPKU REŠAVANJA REKLAMACIJA

Ovim pravilnikom uređuju se način i postupak rešavanja reklamacija potrošača na nedostatke proizvoda kupljenih putem portala www.shopper.rs i www.shopperalati.rs

I OPŠTE ODREDBE

Član 1. Preduzeće prodaje robu putem Shopper internet portala potrošačima vodeći računa o pravima potrošača i pod jednakim uslovima na tržištu za sve potrošače.

Član 2 Preduzeće prilikom prodaje robe ne vršiti diskriminaciju potrošača na neki od načina predviđenih odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Član 3. Potrošač u smislu ovog Pravilnika koju uživa pravo na zaštitu i koji ima pravo na reklamaciju jeste svako fizičko lice koje kupuje robu za lične potrebe ili potrebe svog domaćinstva, a pod uslovima i rokovima propisanim odgovarajućim Zakonom kao i ovim Pravilnikom.

II PRAVA I OBAVEZE POTROŠAČA

Član 4. Potrošač prilikom kupovine robe ima pravo na bezbednost, pravo na pravnu sigurnost i zaštitu, pravo na obaveštenost – raspolaganje tačnim podacima koji su neophodni za razuman izbor ponuđene robe, pravo na informisanost u okviru obaveze i mogućnosti prodavca da mu pruži informaciju o vrsti robe koju prodaje, pravo na informisanost o osnovnim osobinama robe, pravo na izbor pri kupovini, pravo na reklamaciju, na način regulisan ovim pravilnikom i zakonskim propisima.

Član 5. Potrošač ima pravo na reklamaciju na način regulisan odredbama ovog Pravilnika u skladu sa zakonskim propisima. Da bi ostvario pravo na reklamaciju potrošač je obavezan da dostavi račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini.

Član 6. Potrošač nema pravo na reklamciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom krivicom.

Član 7. Potrošač ima pravo da od trgovca dobije tačne, potpune i jasne informacije o osnovnim obeležjima robe, poslovnom imenu, matičnom broju, adresi i sedišta prodavca, prodajnoj ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izjavljivanja reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošaća po osnovu nesaobraznosti robe, kao i sva druga obaveštenja u skladu sa članom 13 Zakona o zaštiti potrošača i propisima koji uredjuju trgovinu.

Član 8. Potrošač ima pravo na vansudsko rešavanje spora

Član 9. Obaveza trgovca je da potrošaču za kupljenu robu izda račun sa svim propisanim elementima.

III OBAVEZE TRGOVCA

Član 10. Trgovac vrši prodaju robe poštujući odredbe zakonskih propisa koje se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost potrošača, kao iprodaju robe na način da se zaštite ekonomski interesi potrošača.

Član 11. Trgovac prodaju ne uslovljava na način da prodaju jedne vrste robe veže prodajom druge vrste robe.

IV POSTUPAK REKLAMACIJE

Član 12. U slučaju kvara proizvoda u garantnom roku ili u periodu saobraznosti, potrošač se obraća trgovcu. Dalje postupanje je u skladu sa aktuelnim zakonskim propisima.

Potrošač reklamaciju može izvršiti isključivo pisanim putem ili putem elektronske pošte. Trgovac je dužan da potrošaču izda potvrdu o prijemu reklamacije. Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronski, odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju pisanim ili elektronskim putem. Odgovor trgovca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 30 dana imajući u vidu prirodu robe u skladu sa članom 56 Zakona o zaštiti potrošača. Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciju primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Reklamaciju na oštećenje proizvoda u transportu ili nepotpuno isporučen proizvod kupac je dužan da dostavi najkasnije 24h po prijemu robe.

Član 13. Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno od robe kupljene putem on-line porudžbine, potpisivanjem izjave o odustanku. Izjava o odustanku biće blagovremena ako je poslata u roku od 14 dana od dana prijema robe. Potrošač je dužan da robu vrati u ispravnom stanju, sa svom pratećom dokumentacijom. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe Trgovac je dužan da izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača. Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao izjavu o odustanku. Ako je trgovac omogućio potrošaču da elektronskim putem popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca obavesti bez odlaganja u pisanoj ili elektronskoj formi.

Član 14. Potrošač je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe proizvoda, njegovog održavanja i sl.

Član 15. Potrošač nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na proizvodu nastao njegovom krivicom.

Član 16. Prilikom prijema reklamacije od strane potrošača u evidenciji o primljenim reklamacijama unose se podaci u skladu sa zakonom 

Član 17. Reklamacija se podnosi pisanim putem poštom ili elektronski putem emaila office@shopper.rs. O reklamaciji odlučuje se u kratkom roku a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije.

V OSTALE ODREDBE

Član 18. Određeno lice u prodaji dužno je da vodi odgovarajuću evidenciju o primljenim reklamacijama kupaca 

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19. Izmene i dopune Pravilnika vrše se po postupku za njegovo donošenje. Na sve što nije posebno regulisano ovim Pravilnikom, shodno će se primenjivati relevantne odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

Član 20. Pravilinik se primenjuje počev od dana donošenja.

Nis, 28.09.2014.godine

Možete preuzeti ovde: Obrazac izjave o odustanku od ugovora

Copyright© 2012-2023, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana Powered by: Hedron Shopper Theme